Kuruluş

Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

Kurucuların Tamamının İmzalarının Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda Onaylanmış Şirket Sözleşmesi, (Ana sözleşme vekaleten imzalanacak ise VEKALETNAMENİN ASLI)

Müdürlüğümüzce veya herhangi bir Sicil Müdürlüğünce onaylanmış şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilere ait şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi,

Huzurda imza işlemi esnasında nüfus cüzdanı ibrazı zorunludur.

Nakdi sermayenin kanunda veya şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan en az tutarının Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu ve dekontu,

Şirket sermayesinin on binde dördünün Rekabet Kurumu hesabına yatırıldığına dair dekont,

Oda Kayıt Beyannamesi, Yetkiliye Ait Vesikalık Fotoğraf. Ortak ve Yetkililere Ait Nüfus Cüzdanı Fotokopileri

Anonim Şirketler Tarafından Tutulması Zorunlu Olan Açılış Defterleri (Defterler sayfa numaralı olmalıdır.)

Taahhütname

Pay sahipleri dışından seçilen ve temsil ilzam yetkisine sahip olmayan yönetim kurulu üyelerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı beyan ile görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belgeler getirilmelidir.

ÖNEMLİ NOTLAR:

Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına yetkilendirilen gerçek kişiye ilişkin yetkili organ kararının getirilmesi gerekir.

Tüzel kişi ortak var ise tüzel kişi ortağın temsilci kararı ve o yıl içinde alınmış ticaret sicil tasdiknamesi

Yabancı uyruklu hakiki şahıs var ise noter onaylı pasaport tercümesi ve SGK şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu, Yabancı uyruklu tüzel kişi var ise yetkili merciden alınmış apostil şerhli ve noter onaylı sicil belgesi tercümesi

Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı

Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı

Okur-yazar olmayan ortakların parmak izi ve bunun yanında 2 tanık imzası aranmaktadır

Şirket kurucuları arasında belediyeler veya diğer Mahalli İdareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu kararı örneği.

 

Sermayenin tamamı veya bir kısmı nakden taahhüt edilmiş olması halinde;

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en az %25’i tescilden önce, kalan %75’i ise şirket tecilini izleyen 24 ay içinde ödenmesi zorunludur. Taahhüt edilen payların kanunda, esas sözleşmede öngörülmüş bulunan ve kanunda yazılı olandan daha yüksek olan tutarlarının ödendiği, ticaret sicile yöneltilecek bir banka mektubu ile ispat edilir.

Şirkete kuruluşta ayni sermaye koyuluyor ise;

Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları,

Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,

Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler

Pay sahibinin şirketten olan alacağını, şirketin kuruluşunda sermaye olarak koyması durumunda;

Alacağın tespiti için Asliye Ticaret Mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor

Gümrük Müşavirliği şirketlerinde;

Ortakların ve varsa dışarıdan atanan yetkili müdürlerin (gümrük işlemlerinde) noter tastikli gümrük müşaviri/gümrük müşaviri yardımcısı izin belgesi

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketlerinde;

Ortakların Gümrük Müsteşarlığından alınmış noter onaylı yetki belgesi getirilmesi gerekir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Ortak sayısı en az 1 olmalıdır.

Anonim şirketlerde sermayenin asgari 50.000-TL olması mecburiyeti vardır.

Anonim şirketler belli bir süre veya süresiz kurulabilir. Şirket süresiz olarak kuruluyorsa bunun anasözleşmesinde açıkça belirtilmesi zorunludur.

T.T.K.331/1’e göre, anonim şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Aynı zamanda kuruluşu özel mevzuat gereği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olanlar gerekli izni aldıktan sonra kuruluş işlemlerini gerçekleştirebilirler.

T.T.K.342/1’e göre; Hizmet edimleri, Kişisel emek, Ticari itibar, Vadesi gelmemiş alacaklar şirkete sermaye olarak konulamaz.

× Bize Whatsapp' dan Ulaşın!

İletişime geç

Adres:

İsmail Taşlı Cad. No:25 Kat:3 35900 – TİRE/İZMİR

Telefon:

Pzt – Cuma: 08:30–18:00

Form doldur

İndirilebilir Dökümanlar

Ticari Sicil Kaydı

Limited şirket kurulumu için dolsurulması gerekli dosyalar.

Anonim şirket kurulumu için gerekli dükümanlar

Limited şirket kurulumu için dolsurulması gerekli dosyalar.

Anonim şirket kurulumu için gerekli dükümanlar

Tadil ve Terkin İşlemleri

Limited şirket kurulumu için dolsurulması gerekli dosyalar.

Anonim şirket kurulumu için gerekli dükümanlar

Limited şirket kurulumu için dolsurulması gerekli dosyalar.

Anonim şirket kurulumu için gerekli dükümanlar