Limited Şirket Kuruluş

Limited Şirket Kuruluşlarının, ilgili kanun hükümlerine göre düzenlenmesi ve MERSİS Sisteminden başvuru yapılması gerekmektedir. Müdürlüğümüze ibrası zorunlu evraklar ile ana sözleşme noter onayından sonra 15 gün içerisinde tescil edilmelidir.

 1. GEREKLİ EVRAKLAR
  1. Tire Ticaret Sicili Müdürlüğüne dilekçe 1 adet, (Başvuru dilekçesine; bütün ortakların adları ve soyadları veya unvanları, yerleşim yerleri, vatandaşlıkları, her ortağın üstlendiği esas sermaye payı ve ödediği toplam tutarlar, ister ortak ister üçüncü kişi olsun, müdürlerin adları ve soyadları veya unvanları ile şirketin ne suretle temsil edileceği yazılmalı, bu dilekçe müdürlerin tümü tarafından imzalanmalı ve aşağıdaki belgeler de bu dilekçeye ek yapılmalıdır.)
  2. Tire Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe 1 adet,
  3. Noter tasdikli ana sözleşme 3 Adet,
  4. Kurucular tarafından imzalanmış kurucular beyanı,
  5. Bir tüzel kişinin şirket müdürü olarak seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği,
  6. Ortak tüzel kişi (şirket) ise; o yıl içerisinde alınmış ticaret sicili tasdiknamesi,
  7. Nakdi sermayenin kanunda veya şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan en az tutarının Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir dekont ve banka mektubu,
  8. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları,
  9. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,
  10. Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,
  11. Şirket Yetkililerinin Şirket Ünvanı Adı Altında İmza Beyanı 2 Adet,
  12. Ortakların ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti 3′er adet (resimli, noter veya muhtardan alınmış ve asıl olacak), Yabancı Ortak Varsa 3 Adet Pasaport Tercümesi,
  13. Ticaret Sicili Yönetmeliği 29. maddesine istinaden düzenlenecek taahhütname daktilo ile doldurulacak ve şirket yetkilileri tarafından imzalanacak 1 adet,
  14. Şirket kuruluş aşamasında şirket sermayesinin 10.000 de 4 ünün rekabetin korunması için Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi TR 40 0001 2009 4520 0080 0000 11 nolu hesaba yattığını gösteren dekont (1 asıl ,1 fotokopi)
  15. Şirket kuruş bildirim formu 6 adet, yabancı ortak var ise 7 adet
  16. Yabancı ortak hakiki şahıs ise noter onaylı pasaport tercümesi, tüzel kişi ise yetkili merciden alınmış apostil şerhli ve noter onaylı sicil belgesi tercümesi ,
  17. Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı,
  18. Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı,
  19. Oda kayıt beyannamesi imzalı, kaşeli 1 adet,

Not: Ana Sözleşmede T.C. Kimlik numaraları (Yabancı uyrukluların vergi dairelerinden alınacak vergi numaraları) belirtilmelidir. Ticaret Siciline kaydın yapıldıktan sonra ilgili vergi dairesinden vergi sicil numarası alınacaktır. Alınan vergi numarası bilahare ticaret sicil müdürlüğüne bildirilecektir.

× Bize Whatsapp' dan Ulaşın!

İletişime geç

Adres:

İsmail Taşlı Cad. No:25 Kat:3 35900 – TİRE/İZMİR

Telefon:

Pzt – Cuma: 08:30–18:00

Form doldur

İndirilebilir Dökümanlar

Ticari Sicil Kaydı

Limited şirket kurulumu için dolsurulması gerekli dosyalar.

Anonim şirket kurulumu için gerekli dükümanlar

Limited şirket kurulumu için dolsurulması gerekli dosyalar.

Anonim şirket kurulumu için gerekli dükümanlar

Tadil ve Terkin İşlemleri

Limited şirket kurulumu için dolsurulması gerekli dosyalar.

Anonim şirket kurulumu için gerekli dükümanlar

Limited şirket kurulumu için dolsurulması gerekli dosyalar.

Anonim şirket kurulumu için gerekli dükümanlar