Limited Şirket

KURULUŞ:

Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

Kurucuların Tamamının İmzalarının Noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda Onaylanmış Şirket Sözleşmesi, (Ana sözleşme vekaleten imzalanacak ise VEKALETNAMENİN ASLI)

Müdürlüğümüzce veya herhangi bir Sicil Müdürlüğünce onaylanmış şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilere ait şirket unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi,

Huzurda imza işlemi esnasında nüfus cüzdanı ibrazı zorunludur.

Nakdi sermaye taahhüt edilmesi durumunda şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan en az tutarının Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu ve dekontu,

Şirket sermayesinin on binde dördünün Rekabet Kurumu hesabına yatırıldığına dair dekont,

Oda Kayıt Beyannamesi, Yetkiliye Ait Vesikalık Fotoğraf. Ortak ve Yetkililere Ait Nüfus Cüzdanı Fotokopileri

Limited Şirketler Tarafından Tutulması Zorunlu Olan Açılış Defterleri (Defterler sayfa numaralı olmalıdır.)

Taahhütname

Pay sahipleri dışından seçilen ve temsil ilzam yetkisine sahip olmayan yönetim kurulu üyelerinin kimliğine, vatandaşlığına, yerleşim yerlerine ilişkin yazılı beyan ile görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belgeler getirilmelidir.

ÖNEMLİ NOTLAR:

Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına yetkilendirilen gerçek kişiye ilişkin yetkili organ kararının getirilmesi gerekir.

Şirkette tüzel kişi ortak var ise tüzel kişi ortağın temsilci kararı ve o yıl içinde alınmış ticaret sicil tasdiknamesi getirilmesi gerekir.

Şirkette yabancı uyruklu hakiki şahıs var ise noter onaylı pasaport tercümesi ve SGK şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu

Yabancı uyruklu tüzel kişi var ise yetkili merciden alınmış apostil şerhli ve noter onaylı sicil belgesi tercümesi eklenmelidir.

Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı,

Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı getirilmelidir.

Okur-yazar olmayan ortakların parmak izi ve bunun yanında 2 tanık imzası aranmaktadır

Şirket kurucuları arasında belediyeler veya diğer Mahalli İdareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren Bakanlar Kurulu kararı örneği ibraz edilmelidir.

Yeni kurulan şirkete ayni sermaye koyuluyor ise;

Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları,

Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,

Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler getirilmelidir.

Pay sahibinin şirketten olan alacağını, şirketin kuruluşunda sermaye olarak koyması durumunda;

Alacağın tespiti için Asliye Ticaret Mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ibraz edilmelidir.

Gümrük Müşavirliği şirketlerinde;

Ortakların ve varsa dışarıdan atanan yetkili müdürlerin (gümrük işlemlerinde) noter tastikli gümrük müşaviri/gümrük müşaviri yardımcısı izin belgesi sunulmalıdır.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği şirketlerinde;

Ortakların Gümrük Müsteşarlığından alınmış noter onaylı yetki belgesi getirilmesi gerekir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Limited şirketler bir veya birden fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından kurulabilir, ortak sayısı 50’den fazla olamaz.

Limited şirketin sahip olması gereken asgari sermaye tutarı 10.000 TL’dir. Ortakların payları 25,00 TL ve katları olmalıdır.

Limited şirketler belli bir süre veya süresiz kurulabilir. Şirket süresiz olarak kuruluyorsa bunu anasözleşmesinde açıkça belirtilmesi zorunludur.

Limited Şirketler nama yazılı hisse senedi çıkarabilirler ancak hamiline yazılı hisse senedi çıkartamazlar. Nama yazılı hisseler sadece ortaklığın varlığını kanıtlamak içindir.

Okur-yazar olmayan ortakların parmak izi ve bunun yanında 2 tanık imzası aranmaktadır.

T.T.K.573/3 göre, Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Aynı zamanda özel mevzuat gereği kurulması şartlara bağlı olanlar gerekli izni aldıktan sonra kuruluş işlemlerini gerçekleştirebilirler.

T.T.K.581/1 göre; 

Hizmet edimleri, 

Kişisel emek, 

Ticari itibar,

Vadesi gelmemiş alacaklar şirkete sermaye olarak konulamaz.

T.T.K. 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir.

Limited şirket ünvanının Türkiye genelinde korunması mecburiyeti bulunmaktadır. Bu itibarla tespit edilen ünvanın daha önce herhangi bir ticaret sicilinde tescil edilmemiş olması gerekmektedir. Ticaret Ünvanının uygunluğu, hem Mersis programı hem de Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi unvan sorgulama kısmı üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Ticaret Ünvanları Hakkındaki Tebliğine uygun olarak sorgulanmalıdır.

MÜDÜR ATAMASI           

Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

Şirket müdür ataması ve temsil şekline dair genel kurul Kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)

Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı ve Müdürler Kurulu/Müdür tarafından imzalı)

Gelen kurula ait gündem

Temsil yetkisi verilen kişilere ait şirket ünvanı altında imza beyannamesi (Ticaret Sicili Müdürlüğü onaylı)

Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler

ÖNEMLİ NOTLAR

Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına yetki verilen gerçek kişinin adı, soyadı, yerleşim yeri, uyruğu, kimlik numarası; yabancı uyruklu ise vergi numarası ve yerleşim yerinin yer aldığı yetkili organ kararının noter onaylı örneği,

Şirket müdürü veya temsilcisinin yabancı olması ve Tükiye’de ikamet etmesi halinde ikamet teskeresi getirilmesi gerekir

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

T.T.K. 623/1 gereği şirket ortaklarından en az birinin sınırsız olarak yönetim hakkına ve temsil yetkisine sahip müdür seçilmesi gereklidir.

Okur-yazar olmayan ortakların parmak izi ve bunun yanında 2 tanık imzası aranmaktadır.

Hazırlanan belgelerde yetkilinin T.C. Kimlik numarası belirtilmemişse T.C. Kimlik numarasını gösterir belgenin getirilmesi gerekmektedir.

TEMSİL YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI

Dilekçe (İmzalı-Kaşeli)

İç yönergenin kabulüne dair müdürler kurulu kararı (Noter onaylı)

Sınırlı yetki çerçevesini belirleyen tarih ve sayı içeren müdürler kurulu iç yönergesi

Sınırlı yetkililerin atanmasına dair genel kurul Kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)

Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı ve Müdürler Kurulu/Müdür tarafından imzalı)

Gelen kurula ait gündem

Atanan sınırlı yetkililere ait şirket ünvanı altında hazırlanmış imza beyannamesi (Noter onaylı asıl)

Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler

ÖNEMLİ NOTLAR

Esas sözleşmede yetki devrinin iç yönerge hazırlanarak sınırlandırılabileceği konusunda hüküm bulunmalıdır. Hüküm yok ise öncelikle esas sözleşme tadil edilmelidir.

Müdürler kurulu kararı ile sınırlı yetki çerçevesini belirleyen tarih ve sayı içeren bir iç yönerge kabul edilerek tescil ve ilan edilir.

Şirketlerin yönetim organınca hazırlanan iç yönergenin bütün sayfalarının şirket yönetim organınca imzalanması zorunludur.

Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.

Genel kurulu kararı, iç yönerge ile belirlenen sınırlı yetkilere atanacak kişilerin Ad Soyad ve T.C kimlik numaraları iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılarak oluşturulmalıdır.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

Adres değişikliğine dair genel kurul Kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)

Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı ve Müdürler Kurulu/Müdür tarafından imzalı)

Gelen kurula ait gündem

Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler

Eğer adres Tire Belediyesi tarafından değiştirilmiş ise; Tire Belediyesinden numarataj değişikliğini gösterir (ESKİ-YENİ adres değişikliğini gösterir) yazısı aslının getirilmesi yeterli olup ayrıca karar alınmasına gerek yoktur.

GENEL KURUL TOPLANTISI

Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

Genel kurul Kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)

Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı ve Müdürler Kurulu/Müdür tarafından imzalı)

Gelen kurula ait gündem

Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler

BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ

Dilekçe (İmzalı-Kaşeli)

Bağımsız Denetçi seçimine ilişkin genel kurul kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)

Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı ve Müdürler Kurulu/Müdür tarafından imzalı)

Gelen kurula ait gündem

Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler

Bağımsız Denetçinin TTK 400. maddesinde geçen bağımlılık hallerinden hiçbirine sahip olmadığına ilişkin beyanı

TADİL

Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

Ana Sözleşme tadiline dair genel kurul kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde

hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)

Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı tarafından imzalı)

Genel kurula ait gündem

Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler

Genel kurul onayından geçen ana sözleşmenin değişen maddenin yeni metni (Genel kurul divan heyeti imzalı)

LİMİTED ŞİRKET SERMAYE ARTIŞI

Dilekçe

Anasözleşmenin değiştirilen sermaye maddesinin yeni şeklinin kabul edildiği genel kurul Kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)

Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı ve Müdürler Kurulu/Müdür tarafından imzalı)

Gelen kurula ait gündem

Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler

Önceki sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu

ÖNEMLİ NOTLAR

Arttırılan sermayenin nakden karşılanması durumunda

Arttırılan nakdi sermayenin tescil tarihinden itibaren en geç 24 ay içerisinde ödeneceğinin taahhüt edilmesi gerekir.

Arttırılan sermayenin şirketin iç kaynaklardan karşılanması durumunda

İç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu; denetime tabi şirketlerde ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu,

Arttırılan sermaye ayni olarak veya firma devri yolu ile karşılanıyorsa;

Bunların tespitine dair bilirkişi raporu ve mahkeme bilirkişi atama kararı 

Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,

Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlama olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı

Arttırılan sermaye ortağının şirketten alacağının sermayeye ilavesi yolu ile karşılanıyorsa;

Nakit bir alacak sermayeye eklenmek isteniyorsa; YMM veya SMMM raporu yada denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu (İbraz edilen raporda da bu alacağın nakdi borçlanmadan kaynaklandığının açıkça belirtilmesi gerekmektedir.)

Bunun dışında kalan ortakların alacakları bakımından yapılacak tespit ise 6102 sayılı TTK’nın 343. Maddesi uyarınca Asliye Ticaret Mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ile tespit edilir.

SERMAYE AZALTILMASI

Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

Anasözleşmenin değiştirilen sermaye maddesinin yeni şeklinin kabul edildiği genel kurul Kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)

Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı ve Müdürler Kurulu/Müdür tarafından imzalı)

Gelen kurula ait gündem

Sermaye azaltılmasına ilişkin müdürler tarafından hazırlanmış rapor. (Sebepleri, amacı ve ne şekilde yapılacağı gösterilmelidir.)

Şirketin aktiflerinin sermaye azaltılmasına rağmen alacaklıların haklarını tamamen karşılayacak miktarda olduğunu gösterir YMMM veya SMM raporu, faaliyet belgesi, denetime tabii şirketlerde denetçi raporu 

Alacaklılara yedişer gün arayla üç defa yapılan çağrıya ilişkin sicil gazetesi örnekleri

Alacakların ödendiğine veya teminat altına alındığını gösteren belge

Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Sermaye azaltılmasına ilişkin genel kurul kararında şirket müdürlerinin raporunun onaylandığı ve sermaye azaltılmasının ne şekilde yapılacağı gösterilir.

Sermaye paylarının itibari değeri ve her ortağa ait olan pay adedi açıkça belirtilmelidir.

EŞ ZAMANLI SERMAYE AZALTMA VE ARTIRMA

Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

Anasözleşmenin değiştirilen sermaye maddesinin yeni şeklinin kabul edildiği ve azaltma ve artırımın eş zamanlı yapıldığına ilişkin genel kurul Kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)

Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı ve Müdürler Kurulu/Müdür tarafından imzalı)

Gelen kurula ait gündem

Arttırılan sermayenin Rekabet Kurumu hesabına yatırıldığına dair makbuz aslı

Önceki sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu

Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler

Azaltılan sermayenin yerine geçmek üzere arttırılan sermayenin ödendiğine dair yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu

HİSSE DEVRİ

Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

Hisse devrine ilişkin genel kurul Kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)

Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı ve Müdürler Kurulu/Müdür tarafından imzalı)

Gelen kurula ait gündem

Hisse devir sözleşmesi (Noter onaylı)

Pay devrinin işlendiği giren ve çıkan ortaklara ait pay defterinin örneği

Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler.

ÖNEMLİ NOTLAR

Hisse devri sonucunda imza yetkililerinde değişiklik oluşuyorsa müdür atanması veya iptaline ilişkin evraklar ilave edilecektir.

Vefat nedeni ile hisse dağılımında değişiklik oluyor ise veraset ilamı aslı ve bu karara dayanılarak yapılan hisse dağılımını gösterir genel kurul kararı hazırlanmalıdır.

Hisseleri devir alan ortak tüzel kişi (şirket) ise; o yıl içerisinde alınmış ticaret sicili tasdiknamesi ve iştirak kararı

Hisseleri devir alan yabancı ortak olması durumunda

hakiki şahıs ise noter onaylı pasaport tercümesi,

tüzel kişi ise yetkili merciden alınmış apostil şerhli ve noter onaylı sicil belgesi tercümesi

getirilmesi gerekir.

Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak var ise; kanuni temsilcisinin muvafakat yazısı

Rüştünü ispat etmemiş (18 yaşından küçük) ortak ile ana-baba veya bunlardan birisi aynı şirkette ortak ise küçüğe kayyum tayin edildiğine dair mahkeme kararı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünde (Kimlik Paylaşım Sistemi) ikametgah kaydı bulunmayan

Hazırlanan belgelerde yeni ortakların T.C. Kimlik Numarası bulunmaması halinde T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge getirilmesi gerekmektedir.

SİGORTA ACENTELİĞİ VERİLİŞİ

Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

Acentelik vekaletnamesi (Noter onaylı)

Acentelik Sözleşmesi

SİGORTA ACENTELİĞİNİN FESHİ

Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

Acentelik Fesihnamesi (Noter onaylı)

ŞUBE KAYDI

Dilekçe  (Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Ticaret Odası Başkanlığına hitaben) 

Şirketin kuruluş gazetesi ile birlikte şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu ticaret sicili memurluğundan alınmış sicil dosyasının taktikli sureti

Ticaret Sicili Tüzüğünün 120. maddesine göre sicil belgesi (aslı) (Bu belge 1 ay geçerlidir)                                                       Şirketin son pay durumunu gösteren ortaklar listesi                                                                         

Şube açılışına dair genel kurulu kararı veya Yönetim Kurulu Kararı (noter onaylı – 3 adet )     Kararda ;·    şubenin unvanı (Tire Şubesi olarak) şubenin açık adresi: şubeye tahsis olunan sermaye, şubenin temsilcileri süre belirtilerek açıkça belirtilecek                                                                                                                             

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24. maddesine göre hazırlanmış taahhütname                                               Şube yetkililerinin nüfus  fotokopisi ve yerleşim belgesi   

Şube unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi (TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ ONAYLI )2 adet

ŞUBE KAPANIŞI

Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

Yapılmak istenen değişikliğe ilişkin genel kurul Kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)

Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi aslı (Toplantı başkanı ve Müdürler Kurulu/Müdür tarafından imzalı)

Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler

MERKEZ NAKLİ (GELEN)

Dilekçe (İmzalı-kaşeli) (Ticaret Sicili Memurluğuna ve Ticaret Odası Başkanlığına hitaben)

Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasında işlem gören tescillere ilişkin belgelerin kayıtlı bulunduğu sicil memurluğunca onaylı birer adet sureti (tarih sırasına göre)

Ticaret Sicili Tüzüğünün 111.maddesine göre sicil belgesi (son 1 ay içinde alınmış – aslı)

Merkez nakline ilişkin genel kurulu kararı (2 adet noter onaylı ) 
Kararda; tadil olunan maddenin yeni şekli belirtilmeli

Tadil tasarısı (Divan imzalı ve kaşeli – 2 adet)

Şirket yetkililerine ait yeni adres ve şirket ünvanı altında imza beyannamesi (Ticaret Sicili Müdürlüğü onaylı)

Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 24. maddesine göre hazırlanmış taahhütname

Ortaklara ait Nüfus Fotokopisi ve Yerleşim Yeri Belgeleri (Son 6 ay içinde Nüfus Dairesi veya muhtarlıktan alınmış asıl)

MERKEZ NAKLİ (GİDEN)       

Dilekçe (Ticaret Sicili Müdürlüğü ve Ticaret Odası Başkanlığına hitaben)            

Genel kurul Kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)

TASFİYEYE GİRİŞ

Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

Tasfiyeye giriş ve tasfiye memuru atanmasına dair genel kurul Kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)

Tasfiye halinde unvan altında düzenlenmiş tasfiye memuruna ait imza beyannamesi (Ticaret Sicili Müdürlüğü onaylı)

Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler

Bilanço

ÖNEMLİ NOTLAR

Tasfiye Memurunun Türkiye’de ikamet etme zorunluluğu vardır.

TASFİYEDEN DÖNÜŞ

Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

Şirketin malvarlığının ortaklar arasında dağıtımına henüz başlanmadığına dair tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor.

Tasfiyeden dönüldüğüne ve şirketin ne şekilde temsil edileceğine dair genel kurul Kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)

Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler

Şirket temsilcisinin değişmesi halinde müdür atamasına ilişkin belgeler eklenir.

TASFİYE SONU KAPANIŞ

Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

Tasfiyenin sona erdiğine dair genel kurul Kararı (Genel kurul toplantı ve müzakere defterinde hazırlanmış ve noter onaylı tutanak örneği)

Tasfiyeye giriş ve alacaklılara çağrı yapıldığına dair 1. 2. Ve 3. Ticaret Sicil Gazeteleri

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı işten ayrılış bildirgesi (Her ortak için 2 adet – ekine ortakların nüfus fotokopileri eklenecek)

Genel kurulca onaylanmış son ve kesin bilanço

Tüm ortakların toplantıya katılmaması durumunda toplantıya davet ilanına ait Ticaret Sicili Gazetesi sureti ile iadeli taahhütlü bildirime ait ispatlayıcı belgeler

ÖNEMLİ NOTLAR

  • Tasfiye 6 aydan fazla sürmüş ise tasfiye sonuna kadar her yıl yapılması zorunlu olağan genel kurul toplantılarının tescil edilmelidir.
  • Şirketin şubeleri var ise öncelikle şubeleri kapatılmalıdır.

 

LİMİTED ŞİRKETTEN ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞÜM

Dilekçe (İmzalı-kaşeli)

Genel kurul tarafından onaylanmış tür değiştirme planı,

Şirketin yönetim organı tarafından hazırlanan tür değiştirme raporu,

Yeni türe ilişkin kuruluş evrakları


Tür değiştirmeye ilişkin genel kurul kararının noter onaylı 2 adet örneği,

Tür değişikliği yapan şirketin sermayesinin ödenip ödenmediğinin, karşılıksız kalıp kalmadığının, şirket özvarlığının tespitinin ve şayet şirketin tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı malvarlığının bulunması halinde bunların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinin yapıldığı yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da tür değiştiren şirket denetime tabi ise denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu ile SMM/YMM’ye ait faaliyet belgesi

Şirketi temsile yetkili kişi/kişilerin şirket ünvanı altında hazırlanmış imza beyannamesi (Noter onaylı asıl)

Tür değiştiren şirketin; tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve haklarının listesi, bunların kayıtlı olduğu siciller ile numaralarını içeren beyan.

Sermaye arttırılıyor ise arttırılan sermayenin %004 Halk Bankasına yatırıldığına dair dekontunun aslı ve fotokopisi (Türkiye Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesi 80000011(IBAN no:TR40 0001 2009 4520 0080 0000 11) nolu Rekabet Kurumu hesabına)
Tür değiştirme bilançosu varsa ara bilanço

Bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmesi halinde ara bilanço

ÖNEMLİ NOT:

Limited şirketlerde, tür değiştirme planı sermayenin en az dörtte üçüne sahip bulunmaları şartıyla, ortakların dörtte üçünün kararıyla alınır.

Tüm ortakların kararı ile küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.

Tür değişikliği ile birlikte sermaye artırımı var ise ayrıca sermaye artırımına ilişkin belgeler eklenmelidir.

× Bize Whatsapp' dan Ulaşın!

İletişime geç

Adres:

İsmail Taşlı Cad. No:25 Kat:3 35900 – TİRE/İZMİR

Telefon:

Pzt – Cuma: 08:30–18:00

Form doldur

İndirilebilir Dökümanlar

Ticari Sicil Kaydı

Limited şirket kurulumu için dolsurulması gerekli dosyalar.

Anonim şirket kurulumu için gerekli dükümanlar

Limited şirket kurulumu için dolsurulması gerekli dosyalar.

Anonim şirket kurulumu için gerekli dükümanlar

Tadil ve Terkin İşlemleri

Limited şirket kurulumu için dolsurulması gerekli dosyalar.

Anonim şirket kurulumu için gerekli dükümanlar

Limited şirket kurulumu için dolsurulması gerekli dosyalar.

Anonim şirket kurulumu için gerekli dükümanlar