Yerli Malı Belgesi

Yerli Malı Belgesi ve Sureti

1)YERLİ MALI BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?       

Yerli Malı Belgesi alınabilmesi için firma adına  Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi ile Odamız tarafından tanzim edilmiş güncel bir Kapasite Raporunun bulunması, bunun yanında belge talep edilen ürünün yerli katkı oranının %51 olması gereklidir.

Yerli Malı Tebliği’nde belirtilen yerli katkı oranı hesap cetvelinin oluşturulabilmesi için teknik yönden yapılacak incelemenin Odamız eksperleri vasıtasıyla yapılmasının planlanması halinde öncelikle eksper talep dilekçesiyle eksper tayini oluşturulmalı, sonrasında Yerli Malı Belgesi için oluşturulan tüm evraklarla birlikte söz konusu belgenin talebi gerçekleştirilmelidir.

Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinin üretici tarafından doldurulması gerekmektedir. Yerli Katkı Oranı Hesabı üretici tarafından yapıldıktan sonra mali yönden serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavir tarafından incelenerek resmi kayıtlara uygunluğu onaylanır. Bu inceleme sırasında ürünün üretiminde kullanılan ithal ve yerli girdiler; defter kayıtları, faturalar, SGK bildirgeleri, gümrük giriş beyannameleri ve benzeri belgeler göz önünde bulundurularak tespit yapılır. Üretici serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavirler arasından muhasebecisini/müşavirini belirler.

Yerli Katkı Oranı teknik yönden incelemesi ise Eksper tarafından yapılır. Eksper, üretici tarafından üniversitelerin ilgili bölümlerinden konularında uzman kişiler arasından belirlenir veya üyesi olduğu Oda’dan talep edilir. Eksper yerli katkı oranı hesabının teknik yönden incelemesini yaparak hesaplamanın doğruluğunu onaylar. Bu inceleme sırasında üretimde kullanılan girdiler üretim teknolojisi ve prosesi göz önünde bulundurularak kontrol yapılır.

2)YERLİ MALI BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

a) Yerli Malı Belgesi Eksper Talep Dilekçesi .

b) Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi .

c) Tüzel kişiler için, üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti; gerçek kişiler için aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi.

d) Üreticiyi veya üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı Taahhütname (Ek 2).

e) Serbest muhasebeci (SM), serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) veya yeminli mali müşavirin (YMM) ruhsat sureti ve firma ile muhasebeci / mali müşavir arasında yapılmış sözleşme sureti.

f) Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (her sayfası firma yetkilisi ve SM/SMMM/YMM tarafından ıslak kaşe ve imzalı) (Ek 3 A-B-C-D).

g) Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli hesaplamasında baz alınan doğrudan kullanılan yerli ve ithal girdilere ait hesaplama cetvelinde kullanılan tanım ve birim değerleri ile uyumlu faturalar (girdilerin hesaplama cetvelinde belirtilen sıralamasına göre ve üzerinde hangi sıra no.lu girdiye ait olduğu belirtilecektir).İthal hammaddelerden, firmanın kendi ithalatı olanların fatura fotokopileri ile birlikte gümrük giriş beyannameleri.

h) Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli hesaplamasında yer alan yerli girdilerin alındığı firmalara ait söz konusu girdiyi içeren Sanayi Sicil Belgelerinin fotokopileri (10.06.2017, 30092  sayılı Resmi Gazete tebliğine istinaden).

i) Cetvelin Ek-3B ve Ek-3C sayfasındaki işçilik ve genel gider hesaplamaları ile ilgili hesap detayı açıklaması (firma yetkilisi ve SM/SMMM/YMM tarafından ıslak kaşe ve imzalı olacak).

j) Yerli Malı Belgesine konu olan ürüne ait güncel satış faturası örneği (firma yetkilisi tarafından ıslak kaşe ve imzalı olacak).

k) Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelinin düzenlenmesinde esas alınan SGK bildirgesi ile genel giderlere ilişkin faturaların fotokopileri.

l) Sanayi Sicil Belgesi (kapasite raporu ile aynı adresi içermeli ve geçerli vizesi bulunmalı).

m) Yerli Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi ( ilaç üreticileri için ).

n) Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi ( gıda üreticileri için ).

o) Maden Ruhsatı ( taş – kum ocağı ve maden işletenler için ).

p) Yerli Malı Belgesi İTO eksper harcı makbuzu ile İTO onay harcına ait makbuz ve TOBB onay dekontu

Her bir ürün için düzenlenmiş Yerli Malı Belgesinin TOBB onayı için ise ayrıca TOBB’un aşağıda belirtilen hesaplarından birine harç bedeli yatırılarak dekontu Odamıza ibraz edilir.

 1 (bir) ürün için TOBB onay harç tutarı  165.-TL  eksper onayından sonra TOBB’un yerli malı belgesi ile ilgili banka hesaplarından birine yatırılıp, dekontu diğer evraklarla birlikte Odamıza ibraz edilecektir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Banka Hesap Bilgileri

İş Bankası IBAN Numarası:                    TR100006400000142010785529

Akbank IBAN Numarası:                         TR350004600153888000069072

T.C Ziraat Bankası IBAN Numarası:   TR020001000760059943505032

Vakıflar Bankası IBAN Numarası :      TR210001500158007293586413

Halkbank IBAN Numarası:                      TR140001200131100016000038

Belge Başına 250 TL ücret Tire Ticaret Odası Hesabına Yatırılacaktır.

Eksper Ücreti 400 TL

Tire Ticaret Odası Hesap Bilgileri

Şekerbank  IBAN Numarası:                 TR66 0005 9009 6053 5096 0529 88

 

 

× Bize Whatsapp' dan Ulaşın!

İletişime geç

Adres:

İsmail Taşlı Cad. No:25 Kat:3 35900 – TİRE/İZMİR

Telefon:

Pzt – Cuma: 08:30–18:00

Form doldur

İndirilebilir Dökümanlar

Ticari Sicil Kaydı

Limited şirket kurulumu için dolsurulması gerekli dosyalar.

Anonim şirket kurulumu için gerekli dükümanlar

Limited şirket kurulumu için dolsurulması gerekli dosyalar.

Anonim şirket kurulumu için gerekli dükümanlar

Tadil ve Terkin İşlemleri

Limited şirket kurulumu için dolsurulması gerekli dosyalar.

Anonim şirket kurulumu için gerekli dükümanlar

Limited şirket kurulumu için dolsurulması gerekli dosyalar.

Anonim şirket kurulumu için gerekli dükümanlar