Tire Ticaret Odası burs ödemelerini kesmedi

Tire Ticaret Odası yıllardır verdiği öğrenci burslarını, koronavirüsten dolayı öğrencilerin mağdur olmaması adına kesmedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında üniversiteler dahil olmak üzere tüm okullar tatil edildi. Bu durumdan en çok etkilenenler ise okulu sebebiyle evinden uzakta eğitim gören öğrenciler oldu. Tire Ticaret Odası, üniversiteler tatil edilmesine rağmen, öğrencilerin burslarını kesmedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı, “Mühendislik, Mimarlık, Sağlık Bilimleri, İdari Bilimler, Temel Bilimler ve Hukuk gibi bölümlerde okuyan 75 öğrencimiz var. Bu öğrenciler, okullarında belli başarı kriterlerini sağladıkları ve gerçekten ihtiyaç sahibi oldukları için odamızdan düzenli olarak burs alıyorlar. Hepsi de Tiremizin evlatları. Koronavirüsle devlet ve millet olarak mücadele ettiğimiz bu zor günlerde, üniversite öğrencilerimiz de olumsuz etkilendi. Tire Ticaret Odası olarak, öğrencilerimizin burslarını bu süreçte de aksatmadan vermeye devam ediyoruz. Eğitim, olmazsa olmazımızdır.” Dedi.

İl Hıfzısıhha Kurulu’nun kuyumcu ve döviz bürolarıyla ilgili ek kararı

Sayın üyemiz,

İlimiz merkezinde ve ilçelerde faaliyet gösteren tüm kuyumcu ve döviz bürolarının faaliyetlerinin 06/04/2020 tarihinden itibaren Salı ve Cuma günü 10.00 ile 17.00 saatleri arasında olacak şekilde sınırlandırılmasına, denetimlerinin ilgili oda tarafından yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Bilginize sunarız.

Tire Ticaret Odası

KOBİ’lere finansal destek sağlanması hakkında karar (KOSGEB)

Sayın Üyemiz,

3 Nisan 2020 tarih ve 31088 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ekteki Cumhurbaşkanı Kararında “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulduğu yayınlanmıştır.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararından yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

22.03.2004 tarih ve 2004/7131 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Karar”ın başlığı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Karar” şeklinde değiştirilmiştir.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin, sektörel ve ölçek nitelikleri KOSGEB tarafından belirlenmek kaydıyla finansman sorunlarının çözümüne yönelik olarak, yatırım, işletme sermayesi ve ihracat yönelik Türk Lirası veya döviz cinsinden kullandırılacak kredilerin faiz giderlerinin KOSGEB tarafından desteklenmesine ilişkin hususları kapsar.
KOSGEB tanımı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletemleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı”, KOBİ tanımı “10.10.2005 tarihli ve 2005-9637 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmeler” olarak değişmiştir.
Desteğin işleyişi;
KOSGEB’in Banka ile yapacağı protokolde belirtilecek kredi finansman giderleri, geri ödemesiz KOSGEB desteği niteliğindedir. Bu karar kapsamında KOBİ’lere kullandırılacak krediler için Bankalara yapılacak olan protokollerde Bankanın uygulayacağı komisyon ve diğer masraflar KOBİ’lerin lehinde olacak şekilde KOSGEB ile Banka arasında müştereken belirlenir ve banka müştereken belirleneneler dışında değişik isimler altında KOBİ’lerden masraf ve komisyon alamaz. Bu kararın uygulanmasında oluşacak tereddüt ve ihtilaflarda KOSGEB’in görüşü doğrultusunda işlem yapılır.

KOSGEB Finansman desteğinden KOBİ’lerin faydalanması ile ilgili usul ve esaslar KOSGEB Tarafından belirlenir ve Banka ile yapılacak protokollerle uygulanır.

Yatırım, işletme sermayesi ve ihracat kredilerinin faizi için KOSGEB tarafından sağlanacak kredi faiz desteğinin üst limiti, esas ve usulleri KOSGEB’ce belirlenerek uygulanacak her bir destek programı kapsamında işletme başına 300.000 YTL’yi geçemez ifadesi “yıllık 3.000.000 TL’yi geçemez” olarak değiştirilmiştir.
Kullandırılacak kredilerin vadesi, faiz oranı ve 60 ayı geçmeyecek şekilde geri dönüşü günün koşullarına uygun olarak, KOBİ’lerin lehine olacak şekilde yürürlükte bulunan cari faiz oranlarının altında olmak kaydıyla bankalarla yapılacak protokollerle belirlenecektir. (48 ay 60 aya olarak değişmiştir.)
KOBİ’lere sağlanacak finansman desteğine ilişkin başvuru, değerlendirme ve destekten faydalanma koşulları ile iş ve işlem akışı KOSGEB ve Bankalarla yapılacak protokollerle belirlenir.
Bilgilerinize sunarız.

Tire Ticaret Odası

Sermaye Şirketlerinin Özkaynaklarını Koruması ve Genel Kurul Toplantıları Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce Odamıza iletilen bir yazıda, sermaye şirketlerinin özkaynaklarını korumasının önemine işaret edilerek Ticaret Bakanlığı’nın TOBB’a ilettiği yazısı kapsamında;

“kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25’ini aşmaması ile yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi…”

hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Tire Ticaret Odası

T.C. İçişleri Bakanlığı Tarafından Yayınlanan 18-20 Yaş Arasında Çalışan Gençlerle İlgili Ek Genelge

Sayın Üyemiz,

Odamızın da girişimleri sonucu, sokağa çıkma yasağı kapsamında olan ve 18-20 yaş arasındaki çalışan gençlerle ilgili uygulama birliğinin sağlanması amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığımız tarafından ek bir genelge yayınlanmıştır.

81 İl Valiliğine gönderilen bu genelgeye göre doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber;

· Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,

· Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,

· Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık Genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak. Bu istisnalar 01.01.2002 tarihinden sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacak.

· Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak.

Üyelerimize önemle duyurulur.

Saygılarımızla,

Tire Ticaret Odası

18-20 Yaş Arasında Çalışan Gençlerin Yanında Bulundurması Gereken Belgeler

Sayın Üyemiz,

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında yer alan, 18-20 yaş arasında çalışan gençlerin Sokağa Çıkma Yasağı’ndan muaf tutulmaları ve istisnai durumlarını ispatlayabilmeleri için yanlarında bulundurmaları gereken SGK belgelerinin; firmaların İnsan Kaynakları Birimlerinin, çalışanlarına en geç 06.04.2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.

Konuyla ilgili T.C. İzmir Valiliği’nin aldığı karara göre; sadece 06.04.2020 Pazartesi günü için bu kapsamda yer alan çalışanların, belgelerini “WhatsApp, E-Posta, v.b.” elektronik kaynaklardan ibraz etmelerine müsaade edileceği bildirilmiştir. 07.04.2020 Salı günü, SGK Belgelerinin çalışanların yanında bulundurması gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Tire Ticaret Odası